ผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อนจากเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายนิธิศ งอนชัยภูมิ, ปธานิน จุลสุรางค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี ดิษรัฐกิจ, ภัทรญา กลิ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพบว่ามีการใช้ภาชนะที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ เช่นโฟม แต่เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความเสถียรมากในธรรมชาติ จึงย่อยสลายได้ยาก ผู้จัดทำได้มีความสนใจสมบัติของเห็ดซึ่งมีโครงร่างเป็นเส้นใยทั้งนี้ยังอาศัยอยู่ในอุณหภูมิที่สูงได้

คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโครงงานโดยคิดค้นผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อนที่สร้างขึ้นโดยเห็ด