ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกำลังของพจน์ในลำดับเลขคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤเบศร์ จันทวัฒน์, สฤษฎ์พร พรมเท่า, ยลดา อินพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาวณี ชาวเหนือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกำลังของพจน์ในลำดับเลขคณิต เป็นการพิสูจน์สมการเชิงเส้นที่มีค่าคงที่อยู่ในรูปลำดับเลขคณิต มากกว่านั้นเรายังมีการยกตัวอย่างสมการเชิงเส้น และพิสูจน์สมการเชิงเส้นที่มีค่าคงที่อยู่ในรูปลำดับเลขคณิต รูปแบบทั่วไป

ในการพิสูจน์สมการเชิงเส้นที่มีค่าคงที่อยู่ในรูปลำดับเลขคณิต มุ่งเน้นไปที่สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มีค่าคงที่เป็นลำดับเลขคณิต คำตอบของระบบสมการจะเท่ากับ (-1 , 2) เสมอ เมื่อเป็นสมการสามตัวแปร จะได้ว่าคำตอบมีมากมายหลายคำตอบ (1 , -3 , 3) เป็นคำตอบหนึ่งในสมการนี้ด้วย และสมการสี่ตัวแปร คำตอบสมการคือ (-1 , 4 , -6 , 4)

ผลการดำเนินงานทั้งหมดที่ได้ จากการทำโครงงานเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกำลังของพจน์ในลำดับเลขคณิต ได้ทำการศึกษาความรู้เรื่องความสัมพันธ์เชิงเส้น จึงนำองค์ความรู้นิยาม และทฤษฎีบทต่าง ๆ มาต่อยอดสู่ การพิสูจน์สมการเชิงเส้นที่มีค่าคงที่อยู่ในรูปลำดับเลขคณิตต่อไป