ชั้นวางของจากใบไม้แห้งอัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร แขมภูเขียว, ปภัชญ์ธิยา จงเทพ, นฤภร รุ่งเรืองธนพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาวณี ชาวเหนือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์