อุภาคเงินนาโนสังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากกากกาแฟเเละความสามารถในการยับยังเชื้อจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรอนงค์ สุภาพ, รมิตา ยังประดิษฐ, ณหทัย วันเพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระนารายณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดจากกากกาแฟและความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ เป็นการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน (AgNPs) ด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green synthesis) โดยใช้สารสกัดจากกากกาแฟ ซึ่งสารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบของสารสกัดดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agent) และตัวรักษาเสถียรภาพ (stabilizing agent) โดยสารพฤกษเคมีรีดิวซ์ซิลเวอร์ไอออน (Ag+) จากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) ให้กลายเป็นอนุภาคเงินนาโน (Ag0) ภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อ สังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน (silver nanopartical) จากสารสกัดจากพืช (plant extract) พิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุภาคเงินนาโนที่ได้จากการสังเคราะห์จากสารสกัดจากกากกาแฟโดยใช้เทคนิค UV-visspectroscopy และทดสอบประสิทธิภาพของอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค 2 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli DH5a ซึ่งเป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมลบ และ Staphylococcus aureus TISTR 1466 ซึ่งเป็นตัวแทนแบคทีเรียแกรมบวก โดยเทียบกับยาปฏิชีวนะควบคุม ได้แก่ ampicillin จากการทดลองพบว่า พบการเปลี่ยนสีของสารคอลลอยด์ที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากกากกาแฟผสมกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) อนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์จากสารสกัดจากกากกาแฟเกิดพีคในช่วงความยาวคลื่น 380 – 480 นาโนเมตร เกิดปรากฎการณ์ surfaceplasmon resonance (SPR) ขึ้นที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 430 นาโนเมตร เมื่อใช้ความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 1 มิลลิโมลาร์ และอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้จากสารสกัดจากกากกาแฟมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ E. coil TISTR 780 และ S. aureus TISTR 1466 ได้