การศึกษาพื้นที่การกระจายตัวของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides บนเปลือกที่ส่งผลต่อเนื้อเสียของมะม่วงน้ำดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิรา บุญก่อเกื้อ, โกลัญญา โล่ประดิษฐ์, ธัญชนก เนื้อนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี คงสุคนธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคแอนแทรคโนส เป็นโรคที่มีความสำคัญมากที่สุดในการผลิตมะม่วงเพราะโรคนี้ทำความเสียหายต่อต้นมะม่วง ตั้งแต่ที่อยู่ในสวนไปจนถึงผลมะม่วงหลังเก็บเกี่ยวที่ออกจากสวนแล้ว โรคแอนแทรคโนสมีสาเหตุเกิดจากเชื้อราที่เรียกชื่อ ทางวิชาการว่า Colletotrichum gloeosporioides การแพร่กระจายของโรคแอนแทรคโนสเชื้อราจะสร้างสปอร์ซึ่งเป็น ส่วนที่เชื้อราใช้เพิ่มปริมาณ สปอร์จะแพร่กระจายไปกับลมและน้ำฝน สามารถเกิดขึ้นได้หลายรอบตลอดฤดูปลูกจึงทำให้ การควบคุมโรคเป็นไปอย่างยากลำบาก เมื่อมะม่วงแก่หลังเก็บเกี่ยวและใกล้สุกเชื้อจะเริ่มพัฒนาใหม่และทำให้ผลมะม่วง เกิดอาการผลเน่าเสีย จึงจัดว่าเป็นโรคในระยะหลังการเก็บเกี่ยวแต่เชื้อได้เข้าฝังตัวบนผิวเปลือกของผมมะม่วงตั้งแต่ผลอยู่ บนต้นก่อนเก็บเกี่ยวแล้ว อาการแฝงบนผลมะม่วงดิบนี้เป็นโรคที่สำคัญในระยะหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงจึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการส่งไป

จำหน่ายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะมะม่วงที่ใช้รับประทานแบบผลสุกและเปลือกบางจะถูกเชื้อเข้า

ทำลายได้ง่าย

ผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญของมะม่วงจึงมีความต้องการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การกระจายตัว

ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioidesบนเปลือกที่ส่งผลต่อเนื้อเสียของมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อจะคิดค้น  สมการความสัมพันธ์หาเนื้อดีและเนื้อเสียของมะม่วงน้ำดอกไม้และนำสมการไปประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรของไทย