การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดซับสีของน้ำเสียจากการย้อมผ้าโดยใช้เถ้าแกลบดำเถ้าผักตบชวาเถ้าต้นธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร บุญชาติ, สุพรรษา สอนสะอาด, อภิชญา อุทัยเลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กชกร ล่ามสมบัติ, เพชรรัตน์ สิงห์นวน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเถ้าแกลบดำเถ้าผักตบชวาเถ้าต้นธูปฤาษีในการดูดซับสีของน้ำเสียของการย้อมผ้า

2.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดซับสีของน้ำเสียจากการย้อมผ้าโดยใช้เถ้าแกลบดำเถ้าผักตบชวาเถ้าต้นธูปฤาษี