การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สามมิติวิชาชีววิทยา เรื่องพันธุกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลรัตน์ ชูเพ็ญ, ณัฐณิชา ศรีเมืองบุญ, จิตประภัสสร บึงมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุติพงษ์ อมูลราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากหนังสือชีววิยาของ สสวท.ในปี2551 มีเนื้อหาที่ไม่เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วนของพันธุกรรมได้อ้างอิงเนื้อหาเก่าบางรูปเป็นภาพขาวดำและไม่ชัดเจนขาดส่วนประกอบสำคัญไปจึงทำให้เราเห็นภาพไม่ชัดเจนและได้รับความรู้น้อยลงและทำให้พวกเราจึงคิดจะที่จะปรับปรุงภาพที่ขาวดำให้เป็นภาพสามมิติที่แสดงส่วนประกอบสำคัญเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอ่านและทำให้ได้รับความรู้หลังจากอ่านเสร็จ