Smart farming ระบบจัดการน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตพล หนองหงอก, สุรศักดิ์ ปฏิเวช, วิสาศิริ ยาเป็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์, รัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Smart farming ระบบจัดการน้ำอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อออกแบบพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Smart farming ระบบจัดการน้ำอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตและต้นทุนการผลิตการปลูกแบบ Smart farming ระบบจัดการน้ำอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับการปลูกแบบดั้งเดิม 3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และหลักการของการทำ Smart farming ระบบจัดการน้ำอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ประโยชน์ผลที่ได้รับ คือ ระบบจัดการน้ำโดยใช้ระบบอัตโนมัติ Smart farming ที่เป็นต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับวิถีการเกษตรได้อย่างชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเวลาของบุคลากรในการทำการเกษตรได้มากขึ้น