การพัฒนาชีวภัณฑ์แบคทีเรียเพื่อการบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรัญญา โพธิ์ศรี, จักรกฤษ สิงจานุสงค์, ฐิตาพร สีลกันตสูติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สโรชา ศรีสะอาด, ณัฐพล แสงทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไขมันและน้ำมันจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำเสีย และแบคทีเรียที่ย่อยสลายสารเหล่านี้ได้มีปริมาณที่ไม่เพียงพอ การผลิตแบคทีเรียบริสุทธิ์เพื่อนำมาใช้มีข้อจำกัดเรื่องอายุการเก็บรักษาของแบคทีเรียบริสุทธิ์ค่อนข้างสั้น และมีกระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่ยุ่งยาก ผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจพัฒนาสูตรชีวผลิตภัณฑ์แบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายไขมันในน้ำเสียที่สามารถรักษายืดอายุการเก็บรักษาแบคทีเรียและศึกษาสูตรอาหารในการเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มีปริมาณแบคทีเรียมากเพียงพอและสะดวกต่อการนำไปใช้ โดยได้ออกแบบขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 1) การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและการเตรียมตัวอย่างน้ำเสียเพื่อการคัดแยกเชื้อแบคทีเรีย 2) การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสได้ 3) การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ 4) การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยไขมันและน้ำมันโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้ 5) การทำเอนแคปซูเลทของแบคทีเรีย แบบเม็ดบีดส์ 6) การพัฒนาสูตรอาหารเพิ่มปริมาณหัวเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ และ 7) การศึกษาอายุการเก็บรักษาของชีวภัณฑ์