อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-เบส ในลำคลอง ด้วยกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตในชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุจิรา วงศ์อารีย์, กนกมาศ สุขโชค, ณิชาภา ศรีเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลัดดาวัลย์ ทีฆายุพรรค, ปิยะนุช สืบสม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ “อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-เบส ในลำคลอง ด้วยกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตในชุมชน”

เป็นการบำบัดน้ำเสีย ด้วยกังหันน้ำโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ อีกทั้งยังมีการตรวจวัดความเป็นกรด-เบส ของน้ำ เพื่อให้เหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการอุปโภค ภายในชุมชนบ้านร่องก่อ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีกระบวนการนำความรู้ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการประดิษฐ์ออกแบบกังหันบำบัดน้ำเสีย ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งการตรวจวัดความเป็นกรด-เบส ของแหล่งน้ำ เพื่อช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำในชุมชน รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความตระหนัก และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือกจากแสงอาทิตย์อย่างยืน