อุปกรณ์ดูดซับน้ำมันบนผิวน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัช คะจิตแขม, ธิติวุฒิ อริยประยูร, ณธร ปรีชาชัยสุรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำวัสดุรูพรุนซึ่งสามารถดูดซับน้ำมันได้ มาศึกษา พัฒนา และ ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของตัววัสดุให้มากยิ่งขึ้น