ศึกษาการใช้กรดจากธรรมชาติเพื่อชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกมะพร้าวควั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวิชยา มูลเชื้อ, ชนมน วงค์ใหญ่, ชลพร คุ้มจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัลยา วงค์ใหญ่, ชิด วงค์ใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการใช้กรดจากธรรมชาติเพื่อชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกมะพร้าวควั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารที่มีฤทธิ์กรด-เบส ชนิดของน้ำผลไม้ ความเข้มข้นของน้ำผลไม้ ระยะเวลาในการแช่ ทำการทดลองโดยนำเปลือกมะพร้าวแช่ในสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด(น้ำมะนาว) กลาง(น้ำเกลือ) และเบส(น้ำขี้เถ้า) ผลการศึกษา พบว่า สารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกมะพร้าวได้ดีที่สุด การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของน้ำผลไม้เข้มข้นร้อยละ 50 ได้แก่ น้ำมะเฟือง น้ำมะนาว น้ำตะลิงปลิง และน้ำส้มโอ เปรียบเทียบกับการแช่เปลือกมะพร้าวด้วยสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้นร้อยละ 3 ที่เกษตรกรใช้ในชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกมะพร้าว วัดความขาวโดยใช้แผ่นเทียบสี ผลการศึกษา พบว่า การแช่เปลือกมะพร้าวในน้ำมะนาวและน้ำตะลิงปลิงมีประสิทธิภาพในการชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกมะพร้าวได้ดีใกล้เคียงกับการแช่ในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ จึงเลือกใช้น้ำตะลิงปลิงเพื่อชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกมะพร้าว เนื่องจากตะลิงปลิงมีราคาต่ำและนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่ามะนาว การศึกษาความเข้มข้นของน้ำตะลิงปลิงที่มีผลต่อการชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกมะพร้าว โดยใช้น้ำตะลิงปลิงเข้มข้นร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 ผลการศึกษาพบว่า น้ำตะลิงปลิงเข้มข้นร้อยละ 30 40 และ 50 มีประสิทธิภาพในการชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกมะพร้าวได้ดีใกล้เคียงกันจึงเลือกความเข้มข้น ร้อยละ 30 เนื่องจากเป็นการประหยัดสารที่ใช้ การศึกษาระยะเวลาในการแช่เปลือกมะพร้าวในน้ำตะลิงปลิงเข้มข้นร้อยละ 30 โดยใช้เวลาการแช่เท่ากับ 1 3 5 และ 7 นาที พบว่า การแช่ 5 และ 7 นาที ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการแช่สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ การศึกษามะพร้าวควั่นในสภาพจริง โดยแช่มะพร้าวควั่นในน้ำตะลิงปลิงเข้มข้นร้อยละ 30 เป็นเวลา 5 นาที พบว่า การแช่มะพร้าวควั่นในสภาพจริงมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการแช่ในสารละลายโซเดียมเบตาไบต์ซัลไฟต์ความเข้มข้นร้อยละ 3 ที่เกษตรกรใช้ในการชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกมะพร้าวควั่น