โครงงานการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยวิธีการทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชฎาวรรณ ชูเชิดรัตน์, ธนัญชนก แตงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Lysinibacillus sphaericus ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย