การศึกษาประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการผลิตแอสฟัลต์ผสมหน้ากากอนามัย เพื่อต่อยอดการทำถนนจากวัสดุผสม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทัชพร จันทร์วัง, วิริยากร สุวรรณมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลวรรธน์ อินทะอุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาศึกษาความแข็งแรงของแอสฟัลท์และแอสฟัลท์ผสมหน้ากาก อนามัยการค่าร้อยละการหดตัวของแอสฟัลท์ แอสฟัลท์ผสมหน้ากากอนามัย ค่าการดูดซึมน้ำของแอส ฟัลท์ แอสฟัลท์ผสมหน้ากากอนามัยและเปรียบเทียบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอสฟัลท์และแอสฟัลท์ ผสมหน้ากากอนามัยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงต่อแรงกดของแอสฟัลท์ และแอสฟัลท์ผสมหน้ากากอนามัยในที่ที่มีอุณหภูมิห้อง อุณหภูมิต่้าและอุณหภูมิปกติของถนน

2.เพิ่อเปรียบเทียบการหดตัวของแอสฟัลท์ แอสฟัลท์ผสมหน้ากากอนามัย 3.เพื่อเปรียบเทียบการดูดซึม น้้าของแอสฟัลท์และแอสฟัลท์ผสมหน้ากากอนามัย