เครื่องควบคุมอัตราการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คชรัตน์ ศรีสนอง, นัทธพงศ์ ลำมะนิตย์, กนกพรรณ สัจจารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, บุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเครื่องมือแพทย์เป็นสิ่งที่ขาดแคลนไม่ต่างไปจากบุคลากรทางการแพทย์ โดยหนึ่งในนั้นเป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการให้น้ำเกลือ สารอาหารและยาทางหลอดเลือดดำ ที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยำในปริมาณและอัตราเร็วที่ตั้งไว้ได้อย่างถูกต้อง เช่น ในกรณีที่ต้องการควบคุมหรือกำหนดจำนวนที่ให้แต่ละครั้งมีจำนวนแน่นอนและในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นจะต้องได้รับยาในปริมาณน้อยกว่า 1 มล./ชม. อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งสามารถที่จะให้ยาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งอาจจะไม่รู้สึกตัว มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับน้ำเกลือ สารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำอย่างเหมาะสม จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤติได้ โดยราคาเครื่อง Infusion pump ในโรงพยาบาลที่มีการใช้อยู่ทั่วไปมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีราคาสูง โดยราคาจะอยู่ที่ 26,000 – 35,000 บาท ซึ่งเครื่องนี้มักใช้ในผู้ป่วยรายที่จำเป็นต้องให้น้ำเกลือที่ต้องได้รับความละเอียดและแม่นยำในปริมาณและอัตราเร็วที่สามารถกำหนดค่าได้

คณะผู้จัดจึงมีแนวคิดจัดทำเครื่อง Infusion pump โดยการใช้บอร์ด Aduino nano มาควบคุม stepper moter แบบไม่สัมผัส เพื่อใช้ในการบีบตัวสายน้ำเกลือแทนการคาดคะเนการให้น้ำเกลือปกติเทียบกับการอัตราการไหลของน้ำเกลือด้วยมือผ่าน Roller Clamp โดยเป็นการกำหนดค่าอัตราการไหลผ่านการหมุนสวิสซ์ เพื่อเลือกเมนูในการใช้อัตราในการไหล ผลการทดลองพบว่าเครื่อง Infusion pump ที่ได้สร้างขึ้นสามารถที่จะควบคุมอัตราการไหลของน้ำเกลือ สารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำตามกระบวนการรักษาสำหรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ