การศึกษาสูตรและปริมาณของปุ๋ยเคมี ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่ผำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลกร นคราวงศ์, วิชญาพร จงถนอมวิวัฒน์, จัสมิน บินติ อิสมาอิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุสุมา หนูเกื้อ, เตือนใจ มุสิการุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาสูตรและปริมาณของปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่ผำ (Wolffia arrhiza(L.)Wimm.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรของปุ๋ยในการเพาะเลี้ยงไข่ผำ และปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงไข่ผำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่ผำ เพื่อลดการปล่อยก๊าชไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ ทำการทดลองโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เพาะเลี้ยงไข่ผำในอัตราส่วนปริมาณปุ๋ยเคมี : ปริมาณไข่ผำ เป็น 1.2 : 1 , 1 : 1 , 0.8 : 1 , 0.6 : 1 และ 0.4 : 1 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นเก็บผลการทดลองโดยนำไข่ผำไปอบในตู้อบแห้ง ด้วยอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมง และนำไปชั่งน้ำหนักแห้ง พบว่าการเพาะเลี้ยงไข่ผำโดยไม่ใส่ปุ๋ย (control) มีการเจริญ เติบโตดีที่สุด คือมีค่าน้ำหนักแห้งเฉลี่ย 0.31 กรัม รองลงมาคือการเพาะเลี้ยงไข่ผำโดยใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 โดยมีอัตราส่วนระหว่างปุ๋ยเคมี : ไข่ผำเป็น 0.4 : 1 และ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 โดยมีอัตราส่วนระหว่างปุ๋ยเคมี : ไข่ผำเป็น 0.6 : 1 ซึ่งมีค่าน้ำหนักแห้งเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 กรัมเท่ากัน