การหาปริมาตรของทรงสี่หน้าไม่ปรกติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญชิดา นคราวงศ์, พัชญา ผาติวิกรานต์, อนุภัทร แซ่จอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บัลลังก์ จันทร์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์การหาสูตรปริมาตรทรงสี่หน้าไม่ปรกติเมื่อด้านทั้งสี่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมและมีพื้นที่เท่ากันมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรปริมาตรของทรงสี่หน้าไม่ปรกติ และเพื่อเปรียบเทียบปริมาตรและสูตรที่ได้กับสูตรที่มีการคิดค้นไว้แล้วของปีเอโร เดลลา ฟรันเชสกา โดยผลที่ได้คือได้สูตรการหาปริมาตรตามวัตถุประสงค์