นวัตกรรมแผ่นรองปลูกข้าวลอยน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชชา สิงห์ทอง, กฤติยาภรณ์ นวลกองแก้ว, ภัคธีมา ศิริสุภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมแผ่นรองปลูกข้าวลอยน้ำจากน้ำยางพาราและเส้นใยธรรมชาติ เพื่อช่วยลดปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลให้น้ำท่วมนาข้าว ปัญหาดินที่เสื่อมสภาพ และปัญหาการใช้สายเคมีในการกำจัดวัชพืช โดยมีกระบวนการศึกษาดังนี้ ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของต้นข้าว ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตฟองน้ำจากน้ำยางพาราและเส้นใยธรรมชาติ และศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวที่ปลูกในดินกับข้าวที่ปลูกในแผ่นรองปลูกข้าวลอยน้ำ ซึ่งจะทำให้ได้แผ่นรองปลูกข้าวจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถใช้ปลูกข้าวแทนการปลูกในดินได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น