ประสิทธิภาพของนำ้หมักจุลินทร์สังเคราะห์แสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพริกและผักกวางตุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิดา อยู่คงแก้ว, พลอยวรินทร์ อาษาภา, ณัฐธิดา รัตนวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิการ์ ดำเนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง และพริก ที่ปลูกโดยให้ปุ๋ยนำ้หมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ในอัตราส่วนและสูตรที่แตกต่างกันไป