ห้องน้ำพลังงานหมุนเวียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วารุณี สายกระสุน, สันต์สินี อมรวรพักตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวิน จันทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์