การศึกษาเเละเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่ว ทองแดง สารหนู สังกะสีด้วยสาหร่าย chlorella 5 สายพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐพงศ์ วังปรีชา, ปพนธีร์ ขนอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการปล่อยโลหะหนัก และสารเคมีลงในแม่น้ำ ลำคลอง ธรรมชาติมากขึ้น ทำให้พืช และสัตว์ในน้ำได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เป็นผลทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ผู้พัฒนาจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่าย chlorella ขึ้นมา และพบว่าสามารถใช้ลดโลหะหนักในน้ำได้ ดังนั้นทางผู้พัฒนาจึงได้ทำการเปรียบเทียบสาหร่าย chlorella 5 สายพันธุ์ เพื่อนำสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมาช่วยลดโลหะหนัก และช่วยปรับสภาพแม่น้ำในธรรมชาติ