การศึกษาอัตราส่วนระหว่างยางพาราเเละเส้นใยธรรมชาติในการผลิตอุปกรณ์กันกระเเทก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิศ สีละพันธ์, จารุวรรณ นุ้ยทิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถิติ เลื่อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาอัตราส่วนในการทำอุปกรณ์กันกระเเทกที่ช่วยลดโลกร้อน เเละนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เเละเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยใช้รูปเเบบการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการทดลอง โดยในเเต่ละการทดลองจะเป็นการศึกษาอัตราส่วนระหว่างปริมาณเส้นใยธรรมชาติที่เเตกต่างกันต่อน้ำยางพาราในปริมาณที่เท่ากัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้เเก่ ค่าเฉลี่ย อัตราส่วน การทดสอบประสิทธิภาพการต้านทาน ความทนต่อเเรงดึง เเละความหนาเเน่น เพื่อให้ได้อัตราส่วนระหว่างยางพาราเเละเส้นใยธรรมชาติที่เหมาะสมในการผลิตอุปกรณ์กันกระเเทกที่ส่งผลเสียต่อโลกน้อยกว่าอุปกรณ์กันเเทกเเบบเดิมๆ(อุปกรณ์กันกระเเทกจากพลาสติก โฟม เป็นต้น)