เครื่องคั่วพริกกึ่งอัติโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัณฑิตา ขึมภูเขียว, สุภาวดี ดีจันทึก, นรมน เรืองรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยทิพย์ จิตระงับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาที่พบคือครอบครัวของคณะผู้จัดทำโครงงานมีอาชีพขายส่งพริกป่นตามท้องตลาด ซึ่งกระบวนการทำพริกป่นยังใช้วิธีการคั่วพริกแบบวิธีดั้งเดิม ปัญหาในการคั่วพริกคือใช้เวลานาน เวลาคั่วมีกลิ่นฉุน ทำให้แสบคันตามร่างกาย ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องคั่วพริกกึ่งอัตโนมัติสำหรับใช้ในครัวเรือนและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำน้ำพริกขาย เพื่อช่วยลดเวลาในการช่วย และลดปัญหาการแสบคันที่เกิดจากการคั่วพริก

จากการสร้างเครื่องคั่วพริกกึ่งอัตโนมัติ โดยได้การเปรียบเทียบการใช้เวลาในการคั่วพริก พบว่าเครื่องคั่วพริกกึ่งอัตโนมัติสามารถคั่วพริกใช้มีประสิทธิภาพดีกว่าใช้แรงงานคน ดังนี้ จำนวนพริก 0.5 กิโลกรัม ใช้เวลาคั่ว 10 นาที สามารถลดปริมาณความชื้นในพริกได้ดีกว่าการใช้แรงงานคน โดยมวลที่เหลือเท่ากับร้อยละ 88.93 และ 92.04 ตามลำดับ ขณะที่ใช้พริกมวล 1 กิโลกรัม ใช้เวลาคั่ว 20 นาที พบว่าเครื่องคั่วพริกสามารถลดความชื้นในพริกได้ดีกว่าการใช้แรงงานคนเช่นเดียวกัน

และเมื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ใช้เครื่องคั่วพริกกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 3 ท่าน ประเมินความพึงพอใจ พบว่า เครื่องคั่วพริกกึ่งอัตโนมัติ ด้านสะดวกต่อการใช้งาน โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านลดปัญหากลิ่นฉุน โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.88 อยู่ในระดับมาก ลดปัญหาการแสบคัน โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.16 อยู่ในระดับมากที่สุด ลดเวลาในการคั่วพริก โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.5 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความปลอดภัย ระดับความพึงพอใจ 4.4 อยู่ในระดับมากที่สุด