การรีไซเคิลขยะอินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเห็ดนางรมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพงศ์ แหล่งสนาม, เดชพสิษฐ์ คมพิพัฒน์พงศ์, เจตนิพัทธ์ บุญนำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรญา กลิ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันขยะอาหารเริ่มมีปริมาณมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี จึงต้องหาวิธีการที่จะช่วยลดปริมาณขยะอาหาร เพื่อลดการย่อยสลายของขยะอาหารตามธรรมชาติ อันเป็นที่มาของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากขยะอาหารมีความรุนแรงน้อยลง

ในปัจจุบันมีวิธีจัดการกับขยะอาหารหลายวิธี เช่น การทำปุ๋ยหมัก แต่ยังไม่เพียงพอต่อการกำจัดขยะอาหารในประเทศไทยที่มีจำนวนมากเกินไปได้ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นวิธีการกำจัดขยะอาหารโดยการนำไปเป็นวัสดุเพาะเห็ดแทนการใช้ขี้เลื่อย เนื่องจากปัจจุบันเห็ดเป็นที่นิยมในสังคม ทั้งนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเพาะเห็ดลง และยังสามารถนำวัสดุเพาะเห็ดที่ใช้แล้วมาช่วยบำรุงดินแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน

โครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้ จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะอาหาร โดยการนำขยะอาหารมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด และลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยนำวัสดุเพาะเห็ดใช้แล้วมาช่วยบำรุงดิน ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเพาะเห็ดได้