การทำนายกราฟหุ้นด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกด้วยข้อมูลภาพและตัวอักษร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐนันท์ หนูคง, สุรพัทธ์ คงเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก ที่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและสร้างกราฟการทำนายจากข้อมูลการทำนายนั้นเป็นงานที่ท้าทายและน่าสนใจ ทั้งในด้านการแปลงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลข่าวให้อยู่ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างกราฟทำนายที่น่าเชื่อถือสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หุ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นซึ่งมีความเสียง

งานวิจัยนี้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลกราฟแท่งเทียน กับข่าวเกี่ยวกับหุ้นบริษัทนั้นๆแล้วนำข้อมูลดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันมาพิจารณาด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก

โดยทักษะที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนาแบบจำลองเชิงลึกมี การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing:NLP) เพื่อให้สมองกลเข้าใจความหมายและอารมณ์ของบทความว่ามีแนวโน้มในแง่ใด convolutional neural networks (CNNs) เพื่อใช้ตรวจจับรูปแบบกราฟ และ รวมข้อมูลทั้งสองเข้าด้วยกันโดยใช้ทักษะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ประมวลผลได้ซึ่งจะมีการใช้ทักษะ inner joins, outer joins, และ concatenation