สตรีม (ระบบเก็บเกี่ยวผลผลิตและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปลูกพืช)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวกร คำชมภู, เมธนันท์ หัสรังค์, ฉัตรกนก ชาติพยัคฆ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ คงอภิรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคกันมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผักออร์แกนิคได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น จึงได้นำ STREAM ซึ่งเป็นระบบแขนกลอัตโนมัติเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชแบบออร์แกนิค เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในระบบ STREAM จะใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบไร้สายเพื่อควบคุมแขนกล และรับค่าจากเซนเซอร์ รวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเพาะปลูก เพื่อควบคุมคุณภาพ และปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งประกอบไปด้วย แสง เสียง อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรด-ด่าง โดยมีการนำใช้แสง LED grow light full spectrum นำมาใช้ทดแทนแสงจากดวงอาทิตย์ เพื่อควบคุมการให้แสงกับพืช ในส่วนของเสียงจะใช้คลื่นเสียงในช่วงความถี่ที่เหมาะสมในการช่วยกระตุ้นการลำเลียงอาหารของพืชทำให้เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืช การให้อาหารจะใช้วิธีตรวจสอบแร่ธาตุในดินและเติมธาตุอาหารที่ขาดหายด้วยแขนกล ในส่วนของอุณหภูมิและความชื้นจะควบคุมให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูกในช่วงเวลาต่าง ๆ ในส่วนสุดท้ายเป็นการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในดินให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ดินมีเปรี้ยวหรือเค็มมากเกินไปเนื่องจากมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุในดิน ในส่วนของแขนกลจะนำมาใช้ในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว กำจัดวัชพืช คัดเลือก เคลื่อนย้าย จัดระเบียบของพืช และตรวจสอบปัจจัยที่พืชที่ต้องการแบบอัตโนมัติ จากที่กล่าวมาข้างต้นการใช้ระบบแขนกลอัตโนมัติเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชแบบออร์แกนิค ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปลอดสารตกค้าง