การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพย่อยสลายได้จากแป้งกากมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารดา นิตทยา, ศิรภัสสร เล้าเจริญชัย, กรีติยาภา ติไตรวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตวรรษ ทัดมาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถุงเพาะชำต้นกล้าที่ผลิตจากพลาสติกยังเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม พลาสติกที่เหลือหลังจากการปลูกต้นกล้าลงดินจะเป็นขยะพลาสติกที่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน หากนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาจะส่งผลให้เป็นมลพิษทางอากาศ และสิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความความสนใจที่จะนำวัสดุชีวมวลมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตถุงเพาะชำต้นกล้าแทนพลาสติก วัสดุชีวมวลนั้นคือกากมะพร้าวที่เหลือทิ้งจากกระบวนการคั้นน้ำกะทิ นำมาอบด้วยเครื่องอบ และบดละเอียด จนเป็นเนื้อแป้งละเอียด จากนั้นนำแป้งกากมะพร้าวมาผสมกับน้ำกลั่น พร้อมเติมน้ำยางพารา โดยจะเติมน้ำยางในอัตราส่วนที่แตกต่างกันร้อยละ 0 25 50 75 และ 100 ต่อส่วนผสมของแป้งกากมะพร้าว และน้ำกลั่น จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบสูตรการผลิตถุงเพาะชำต้นกล้าที่มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมสำหรับการผลิตเป็นถุงเพาะชำต้นกล้า โดยวิเคราะห์จาก ค่าความยืดหยุ่น ค่าความอุ้มน้ำ และความหนา โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถุงเพาะชำชีวภาพจากแป้งกากมะพร้าว ที่ใช้อัตราส่วนน้ำยางพาราในปริมาณที่แตกต่างกัน และศึกษาการย่อยสลายของถุงเพาะชำชีวภาพจากแป้งกากมะพร้าว