การพัฒนาสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ด้วยสารจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นผมเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังการทำเคมีบำบัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพล สิงหา, วัทธิกร ชุ่มมงคล, อภิสิทธิ์ อินต๊ะชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร, สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน การพัฒนาสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ด้วยสารจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นผมเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังการทำเคมีบำบัด

สาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science)

ผู้จัดทำ

  1. นายพีรพล สิงหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

  2. นายวัทธิกร ชุ่มมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

  3. นายอภิสิทธิ์ อินต๊ะชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ครูที่ปรึกษา1. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฏร2. นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

บทคัดย่อ

ผมหลุดร่วงและผมบางเป็นปัญหาสำคัญของผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังการทำเคมีบำบัดทำให้ผู้ป่วยไม่ สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้ ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจซึ่งอาจทำให้มีอาการทรุดหนักลงได้ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ด้วยสารจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นผมเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังการทำเคมีบำบัด โดยเปรียบเทียบสมบัติของเส้นใยที่ได้จากใบป่านศรนารายณ์ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้พัฒนาเป็นผมเทียม โดยเปรียบเทียบเส้นใยที่ได้จากใบป่านศรนารายณ์ใบอ่อน ใบอายุปานกลางและใบแก่ พบว่าเส้นใยที่ได้จากใบอายุปานกลาง (อายุ 90-100 วัน) มีความยาวและขนาดของเส้นใยใกล้เคียงกับเส้นผมเทียมในทางการค้ามากที่สุด จากนั้นนำเส้นใยไปปรับปรุงสมบัติ โดยนำเส้นใยป่านศรนารายณ์แช่น้ำซาวข้าว น้ำขี้เถ้า และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 15% (m/v) นาน 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปย้อมสีด้วยสีย้อมจากใบทองพันชั่งและเคลือบด้วยสารเคลือบต่างๆ ได้แก่ ซิริซินจากรังไหม สารสกัดเมล็ดกระบก สารสกัดจากเมล็ดพระเจ้าห้าพระองค์และสารในทางการค้า ใช้เวลาในการเคลือบ 3 ชั่วโมง พบว่าการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ ด้วยการแช่ในน้ำขี้เถ้าและเคลือบด้วยสารสกัดเมล็ดกระบก ทำให้ได้เส้นใยมีการติดสีดำได้ดี ความเรียบลื่นและทนทานแต่แรงดึงใกล้เคียงกับเส้นผมเทียมในทางการค้า เมื่อนำเส้นใยที่ผ่านการปรับปรุงแล้วมาพัฒนาเป็นวิกผม และประเมินการใช้งาน โดยวิเคราะห์น้ำหนัก การระบายความร้อน และความพึงพอใจในการใช้งานโดยใช้แบบสอบถามแบบ hedonic 5 point scale พบว่า วิกผมจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่พัฒนาขึ้นมีน้ำหนัก และการระบายความร้อน รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการใช้งานในระดับดีมาก ซึ่งไม่แตกต่างจากวิกผมในทางการค้า แต่มีราคาต้นทุนในการผลิตต่ำกว่า 10 เท่า โครงงานนี้จะเป็นแนวทางในการนำวัสดุจากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าและเป็นแนวทางในการเสริมสร้างกำลังใจในการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยที่เป็น โรคมะเร็งภายหลังการทำเคมีบำบัดได้อีกทางหนึ่ง

คำสำคัญ; ผมเทียม เส้นใยธรรมชาติ ผมเทียมสำหรับผู้มีปัญหาผมบาง