การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อกระบวนการหมักในการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum จากสับปะรด เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัสวี เกียรติเมธา, นิธิศ สุกขชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์