การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบ Wifi

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวิมล ปุยฝ้าย, กาญจนา พรมแสง, กฤษฎา สายโสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทยา กิจไพบูลย์ชัย, ปภาดา ศรีนวล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งระบบมีการแจ้งเตือนผู้บุกรุกในบ้าน และแจ้งอุณหภูมิในบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานทราบสถานะในบ้านของตนเองเป็นระยะ ซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบที่มีประโยชน์ เป็นการนำซอฟแวร์มาพัฒนา มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ และได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานโดยทดลองใช้ในกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เลือกสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยรวมความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับ มาก มีค่า X=4.31 ,SD=0.71 มีความสะดวก รวดเร็ว ในการรับข้อมูล ช่วยอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน เกิดความอุ่นใจเมื่ออยู่นอกบ้าน และยังเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย