การศึกษาผลของแผ่นห้ามเลือดและเจลห้ามเลือด จากสารสกัดใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัสกร มดแสง, นิชานันท์ เจริญเวโรจน์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยรัตน์ พลพงศ์, วุฒินันท์ สมบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของแผ่นห้ามเลือดและเจลห้ามเลือดจากสารสกัดใบสาบเสือต่อการแข็งตัวของเลือด มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาผลการแข็งตัวของเลือดจากสารสกัดใบสาบเสือในรูปแบบเจลห้ามเลือดที่ความแรง 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและสารสกัดใบสาบเสือในรูปแบบแผ่นฟิล์มห้ามเลือดที่ความแรง 50 มิลลิกรัม

จากการทดลองพบว่าเมื่อนำแผ่นสารสกัดกับสารละลายNSSเจลเปล่ากับเจลที่ใส่สารสกัดใบสาบเสือ และแผ่นฟิล์มเปล่ากับแผ่นฟิล์มที่ใส่สารสกัดใบสาบเสือ ทดสอบกับตัวอย่างเลือด โดยใช้วิธีการทดสอบระยะเวลาการเเข็งตัวของเลือดด้วยวิธี modify blood clotting time กับตัวอย่างสารสกัดใบสาบเสือ และเจล ส่วนวิธีการทดสอบการสัมผัสเลือดสด ประยุกต์จากวิธีของสิทธิพร บุณยนิตย์และอนุชา รักสันติ.2550 ใช้ทดสอบแผ่นฟิล์ม

ได้ผลการทดสอบเมื่อเทียบระหว่าง สารสกัดกับสารละลายNSSเจลเปล่ากับเจลที่ใส่สารสกัดใบสาบเสือ และแผ่นฟิล์มเปล่ากับแผ่นฟิล์มที่ใส่สารสกัดใบสาบเสือ โดยประมวนผลด้วยวิธีt-Test: Paired Two Sample for Means บนโปรแกรมMicrosoft Excel 2010 โดยกาหนดค่าแอลฟ่าที่ 0.05 (ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

พบว่าสารสกัดใบสาบเสือ50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เจลที่ใส่สารสกัดใบสาบเสือ และแผ่นฟิล์มที่ใส่สารสกัดใบสาบเสือ มีระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดลดลงเมื่อเทียบกับ สารละลายNSSเจลเปล่าและแผ่นฟิล์มเปล่า อย่างมีนัยสาคัญ ( P น้อยกว่า 0.05 ) โดยระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดที่ไม่ได้ทดสอบกับสารต่างๆ มีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 408.67 วินาที เมื่อใส่สารละลายจะมีเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 461.00 วินาที แต่ถ้าใส่สารสกัดใบสาบเสือที่ความแรง 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เจลที่ใส่สารสกัดใบสาบเสือความแรง 50 มิลลิกรัมต่อกรัมและแผ่นฟิล์มที่ใส่สารสกัด 50 มิลลิกรัมต่อ 12 ตารางเซนติเมตร มีระยะเวลาอยู่ที่ 294.67 306.00 และ267.33 ตามลาดับ

คาสาคัญ :สาบเสือ แผ่นห้ามโลหิต แผ่นฟิล์มปิดปากแผล เจลรักษาบาดแผล