นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร ทัพธานี, ปฏิภาณ ยะถาเทศ, ณัฐวุฒิ เข็มลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพงษ์ พิมพ์สาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและสร้างเครื่องเก็บขยะและผักตบชวาในคูคลอง โดยเครื่องเก็บขยะและผักตบชวาสามารถ สร้างขึ้นได้จากวัสดุและอุปกรณ์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาด หาง่ายและราคาถูก สำหรับคูคลองขนาดเล็กที่เครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเก็บขยะและผักตบชวาของนวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา จากผลการวิจัยพบว่า

1.การออกแบบนวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา จะออกแบบให้เครื่องมีความเหมาะสมกับการเก็บผักตบชวาบริเวณคูคลองขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ ส่วนตัวเครื่องและฐาน ส่วนปากคีบทำหน้าที่เก็บผักตบชวาส่วนชุดคันบูม จะทำหน้าที่เป็นแขนให้กับปากคีบ และส่วนชุดค้ำยันจะทำหน้าที่เสริมความมั่นคงให้กับฐานและตัวเครื่องขณะทำงาน จากการวิเคราะห์ความแข็งแรง จะนำมาประกอบการพิจารณาสร้างเครื่องเก็บผักตบชวาขนาดจริงได้ตามแบบดังนี้

1.1ความยาวและความกว้างของฐานเท่ากับ 0.5 m x 0.7 m

1.2ความสูงของตัวเครื่องเท่ากับ 3.0 m

1.3ชุดคันบูมยาว 4.0 m สามารถยกคันบูมสูงสุด 4.5 และ และต่ำสุดเท่ากับ 0.5 m

1.4ปากคีบมีความกว้าง 0.5 m เมื่อกางออก และมีความยาว 1.4 m สามารถรับน้ำหนักผักตบชวาได้สูงสุด 13.2 kg

2.ประสิทธิภาพของเครื่องเก็บผักตบ ดังนี้

2.1 ค่าเฉลี่ยในการเก็บ 35 ครั้ง/ชั่วโมง

2.2 น้ำหนักเฉลี่ยในการเก็บผักตบชวา 11.62 kg/ครั้ง

2.3 น้ำหนักเฉลี่ยในการเก็บผักตบชวา คิดเป็นชั่วโมงละ 406.7 kg/h

  1. ความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องเก็บขยะและผักตบชวาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คน พบว่า ด้านโครงการนี้มีประโยชน์ อยู่ในระดับดีมาก ด้านความคุ้มค่า อยู่ในระดับดี ด้านมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี ด้านนำไปใช้ได้ อยู่ในระดับดีมาก ด้านการแก้ปัญหาได้ อยู่ในระดับดีมาก ด้านความประหยัด อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการถูกต้องตามขั้นตอน อยู่ในระดับดีมาก ด้านผลสัมฤทธิ์มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ด้านความสมบูรณ์ของชิ้นงาน อยู่ในระดับดีมาก ด้านบรรลุตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก

คำสำคัญ : นวัตกรรมเก็บขยะและผักตบ