ศึกษากรรมวิธีและการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเพคตินจากกระบองเพชรสายพันธ์ปราสาทนางฟ้าเพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์รวี ธนแสงประภา, ทัฐ พันธุ์เอี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์