การพัฒนาแผ่นฟองยางดูดซับเสียงและความร้อนจากยางธรรมชาติสำหรับรองใต้หลังคาแทนแผ่นพียูโฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อีวา พรราชภักดี, ประภัสสร บำรุง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ อินทปัน, อรณุมา อินทฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแผ่นฟองยางดูดซับเสียงและความร้อนจากยางธรรมชาติสำหรับรองใต้หลังคาแทนพียูโฟมโดยใช้สารก่อฟอง 2 ชนิดคือ Oxybis benzene sulfonyl hydrazide (OBSH) และ Sodium bicarbonate (NaHCO₃) เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณสารก่อฟองทั้ง 2 ชนิดที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณรูพรุนในยางธรรมชาติและสมบัติที่เหมาะสมสำหรับทำแผ่นฟองยางดูดซับเสียงและความร้อนรองใต้หลังคาแทนแผ่นพียูโฟม โดยทำการเตรียมยางคอมปาวด์จากยางธรรมชาติผสมสารเคมีและแปรปริมาณสารก่อฟองในอัตราส่วน 0, 4, 8​และ 10 ส่วนในยางร้อยส่วน (phr) นำไปผสมในเครื่องผสมแบบปิด​ (Internal mixer)​ จากนั้นนำไปทดสอบหาค่าวัลคาไนซ์ของยาง และนำไปอัดเบ้าด้วยเครื่องอัดเบ้า (Compression ​molding)​ หลังจากนั้นนำยางที่อัดเบ้าไปทดสอบสมบัติเชิงกล ความหนาแน่น ความแข็ง สัณฐานวิทยา สมบัติการดูดซับความร้อน และสมบัติการดูดซับเสียง เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของแผ่นฟองยางให้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับแผ่นพียูโฟมทางการค้า​ เป็นการพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากพอลิเมอร์ธรรมชาติทดแทนพียูโฟมที่เป็นผลผลิตที่ได้มาจากปิโตรเลียม ช่วยลดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตแผ่นพียูโฟมจากปิโตรเลียมและเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน