การพัฒนาเซนเซอร์จากกระดาษปอแก้วเพื่อการตรวจนิกเกิล(II)ไอออนโดยใช้เทคนิคเชิงสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญจน์ ริ้วรุจา, พิมพ์ทอง เจนจิรพจน์, ธนวัฒน์ อนันต์สุขเสรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการตรวจคุณภาพน้ำจากปริมาณของโลหะหนักที่ปนเปื้อนจะใช้การวิเคราะห์ เช่น Atomic Absorption Spectroscopy หรือ Electrochemistry เป็นต้น แต่วิธีการดังกล่าวมีความยุ่งยากต่อการใช้งานหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะด้าน โครงงานนี้จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาการตรวจวัดโลหะหนักโดยใช้เซนเซอร์แบบกระดาษ หรือ Paper Based Analytical Device (PAD) โดยเลือก Ni2+ มาเป็นตัวทดสอบเบื้องต้น โดยจะใช้หลักการเชิงสีอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์ปริมาณไอออนโลหะ อย่างไรก็ตามเซนเซอร์แบบกระดาษในปัจจุบันมักจะใช้กระดาษกรอง (filter paper) ในการทำ แต่โครงงานนี้จะพัฒนาประสิทธิภาพการดูดซับไอออนโลหะของกระดาษ โดยจะใช้กระดาษจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคือกระดาษจากปอแก้วซึ่งลักษณะของเส้นใยมีพื้นที่ผิวในการดูดซับมาก มาทำเซนเซอร์ ซึ่งจากผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่ากระดาษจากปอแก้วให้ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงสีและ sensitivity ต่อการตรวจวัด Ni2+ ดีกว่ากระดาษกรองธรรมดา