เเผ่นซึมซับปัสสาวะสัตว์เลี้ยงจากกากใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์พงศ์ ภู่อุปถัมภ์เมธา, ขวัญศิรี ตอสี, ชนากานต์ นุชประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชทัต ลิมป์เศวต, ศิวพร เทพจั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำเเผ่นดูดซับปัสสาวะสัตว์เลี้ยงจากกากใยพืช เพื่อลดปริมารขยะ เเละลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเผ่นดูดซับตามท้องตลาด