โฟมโปรตีนดับเพลิงจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญภา ตระกูลเจริญ, พรชนก เฉลิมชาติ, ณิชกานต์ ตันวาณิชกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โฟมโปรตีนดับเพลิงจากผักตบชวา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาการสกัดโปรตีนจากผักตบชวา

  2. เพื่อศึกษาการทำโฟมโปรตีนดับเพลิงที่สกัดจากโปรตีนผักตบชวา

  3. เพื่อศึกษาความสามารถในการดับเพลิงของโฟมโปรตีนที่สกัดจากผักตบชวา