การผลิตฟองน้ำจากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการปลูกพืชแทนดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก ตรีรัตน์, พิสิฏฐา พรหมขันธ์, มนัญชยา สังหมื่นเหม้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตฟองน้ำจากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการปลูกพืชแทนดินต้องใช้เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบในการผลิตฟองน้ำ โดยปกติเซลลูโลสจะมีส่วนประกอบคือ เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ดังนั้นในการผลิตจะต้องมีการแยกส่วนประกอบดังกล่าวออกจากโครงสร้างของชานอ้อย มีการปรับสภาพที่อุณหภูมิต่างๆเพื่อหาช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุดในการปรับสภาพ หลังจากที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก็นำชานอ้อยที่ได้มาผ่านกระบวนการทางกายภาพและเคมีเพื่อที่จะนำไปขึ้นรูปเป็นฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติต่อไป จากนั้นนำฟองน้ำที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการดูดซึม การพองตัว ปริมาณน้ำผูกพัน และการทนต่อแรงดึง และฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติที่ผลิตขึ้นจากชานอ้อยสามารถนำไปปลูกพืชแทนดินได้