โซลาร์เซลล์จากขวดแก้วโดยการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไอยรา บุญทัศนา, พีรดา จำปาศรี, พิราภรณ์ คงชื่นสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาดา ไทรบุญจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโซลาร์เซลล์จากขวดแก้วโดยการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์โซลาร์เซลล์จากขวดแก้วโดยการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ และ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์จากขวดแก้วโดยการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านี้ว่าสามารถนำมาใช้ได้จริง เป็นการนำความรู้ด้านหลักการรวมแสงของขวดแก้ว มาใช้เป็นวัสดุรับแสงเพื่อสร้างพลังงานความร้อน และนำความรู้เรื่องการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยหลักความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของจุดสองจุดทำให้เกิดขั้วไฟฟ้าและความต่างศักย์ ผ่านอุปกรณ์ Thermoelectric cooler peltier module (TEC) ทั้งนี้ยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้อย่างขวดแก้วมาแปรใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนมาใช้ได้อีกด้วย