เปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลไซลิทอลในเปลือกมังคุดและซังข้าวโพดด้วยการสกัดโดยวิธีการไฮโดรไลซิสด้วยกรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวรา จันทร์สว่าง, ศศิธร พรมเป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตวรรษ ทัดมาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คนไทยจำนวนมากชอบรับประทานน้ำตาลจึงส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานแต่ถ้าหากลดการบริโภคน้ำตาลลงอาจทำให้ไม่มีความสุขในการรับประทานอาหารทางผู้จัดทำจึงต้องการหาสารบางอย่างมาทดแทนและได้พบไซลิทอล ไซลิทอลคือน้ำตาลแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งการใช้ไซลิทอลในร่างกายไม่ขึ้นอยู่กับสารอินซูลินจึงไม่มีผลต่อการเพิ่มน้ำตาลในเลือดทำให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานได้โดยผู้จัดทำจะสกัดจากเปลือกมังคุดและซังข้าวโพดด้วยวิธีการไฮโดรไลซิสเนื่องจากเป็นวิธีที่รวดเร็วและต้นทุนไม่สูงโดยศึกษาจากตัวแปร2ชนิด คือ ระยะเวลา และ ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก