การศึกษาประสิทธิภาพของจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากเถ้าปาล์มน้ำมันและเถ้าชานอ้อย ร่วมกับกากน้ำปลาเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชิตา มีเนียม, พรพรรณ หลายแห่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวัสดุจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากเถ้าปาล์มน้ำมันและเถ้าชานอ้อย ร่วมกับกากน้ำปลาเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ