แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากไบโอเซลลูโลส ผสมสารสกัดจากขิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริย์ธัช กัณห์อุไร, เกวลิน คงบ้านควน, สุชานันท์ เพชรณรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพล แก้วอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ เรื่องแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากไบโอเซลลูโลส ผสมสารสกัดขิง มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาไบโอเซลลูโลส ที่เพาะเลี้ยงจากแบคทีเรีย Acetobacter Xylinum เพื่อเป็นวัสดุต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงศึกษาทำสารสกัดขิงแก่ เพื่อใช้ในการผสมร่วมกับวุ้นไบโอเซลลูโลส และทดสอบคุณสมบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ของแผ่นแปะบรรเทาปวดกล้ามเนื้อจากไบโอเซลลูโลส เพื่อใช้เปรียบเทียบกับแผ่นบรรเทาปวดกล้ามเนื้อที่มีการใช้งานทั่วไป โดยกระบวนการทดลองจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบคุณสมบัติ ส่วนแรกคือการสกัดสารสกัดจากขิงแก่ด้วยเอทานอล และการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Acetobacter Xylinum ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้วุ้นไบโอเซลลูโลสออกมา จากนั้นนำไปผสมรวมกับสารสกัดจากขิง เพื่อได้เป็นแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากไบโอเซลลูโลส ผสมสารสกัดขิง และบันทึกผลข้อมูลทั้งปริมาตรของสารสกัดที่ได้ ความหนาของแผ่นวุ้นไบโอเซลลูโลสตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ในการหมัก เวลาในการย่อยสลาย และการขึ้นรูปของแผ่นวุ้นไบโอเซลลูโลสเมื่อผสมกับสารสกัดจากขิง จากนั้นในระยะที่ 2 ของโครงงาน จะเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กับแผ่นแปะบรรเทาปวดทั่วไปตามท้องตลาด รวมถึงการทดสอบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ ซึ่ง แผ่นแปะบรรเทาปวดกล้ามเนื้อจากไบโอเซลลูโลส ผสมสารสกัดจากขิง สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นวุ้นได้โดยอาหารเลี้ยงเชื้อ และสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรวมถึงสามารถแนบกับผิวหนัง ยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดี และย่อยสลายตามธรรมชาติได้ในระยะเวลา 60 วัน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาปวด ที่มีคุณสมบัติสามารถบรรเทาปวดกล้ามเนื้อได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย