การศึกษาการหาเศษเหลือจากการหารจำนวนเต็มด้วย 13 โดยใช้เงื่อนไขของเลขโดดในหลักของจำนวนเต็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชิษฐา สกุลมา, อัญชลีพร ประทุมแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรพัฒณ์ พุ่มคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการหารลงตัวนั้นมีหลักการสังเกตของแต่ละจำนวนที่แตกต่างกันไป โดยมีหลากหลายวิธีในการหา และการศึกษาเงื่อนไขของการหารลงตัวของจำนวนเต็มด้วยจำนวนต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งนำไปสู่การหาเศษเหลือจากการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็ม ผู้ศึกษาต้องการหาเงื่อนไขของการหารจำนวนด้วยจำนวนเฉพาะ และการหาเศษเหลือของจำนวนเต็มที่หารด้วยจำนวนเฉพาะ การหาเศษเหลือจากการหารจำนวนเต็มด้วย 13 โดยใช้เงื่อนไขของเลขโดดในหลักของจำนวนเต็ม มีแนวทางการศึกษาคือ ศึกษาเศษเหลือจากการหารจำนวนเต็มบวกในรูปของ 10^k ด้วย 13 เพื่อหาความสัมพันธ์ในแต่ละหลัก จากนั้นจึงจะศึกษาเศษเหลือจากการหารจำนวนเต็ม n+1 หลักด้วย 13 ทั้งแบบทั่วไปและแบบที่เลขโดดทุกหลักซ้ำกัน โดยใช้พื้นฐานเรื่องคอนกรูเอนซ์และซัมเมชัน