การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากกระแสน้ำไหล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรกานต์ ตั้งจิตรสดใส, ณัฐวัตร ประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาพร เปรมกมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการที่พัฒนา : การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก (Development of small power generators)

ผู้พัฒนา : นายณัฐวัตร ประสงค์, นายธีรกานต์ ตั้งจิตรสดใส

อาจารย์ที่ปรึกษา : นางยุภาพร เปรมกมล

โครงงานเรื่อง การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังงานลม

โดยการพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก จะอาศัยหลักการทำงานของไดนาโมในการเปลี่ยนพลังงานกลที่เกิดจาก การไหลของกระแสน้ำและกระแสลม ทั้งแบบปั่นป่วนและแบบสม่ำเสมอ เป็นกระแสไฟฟ้า รวมถึงมีการเพิ่มรอบในการหมุนของใบพัดของไดนาโม ซึ่งคณะผู้จัดทำนั้นจะทำศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มรอบการหมุนโดยการออกแบบใบพัดของไดนาโม ให้เหมาะสม กับการไหลของน้ำ ทั้งแบบปั่นป่วนและ แบบสม่ำเสมอ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป มีการแบ่งกระบวนการทำงาน ออกเป็นสามส่วนหลักๆ โดยเริ่มจากมีการรับน้ำที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าสู่ตัวใบพัดซึ่งมีการออกแบบเป็น แบบ Spiral ในรูปแบบของกังหันน้ำแบบ Fixed pitch propeller เมื่อน้ำกระทบเข้าที่ใบพัดของกังหันทำให้ กังหันหมุนเกิดเป็นพลังงานกลมาขับในส่วนของไดนาโม เพื่อให้ได้พลังงานตามที่ต้องการ และมีการใช้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดกำลังสูงสุด 80 W , 24 V หลังจากนั้นจะนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปลดค่า ความต่างศักย์ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการได้

ผลจากการทดลองนำเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้น ไปทดสอบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ พบว่าผลการทดลองที่ได้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และได้รับผลตามวัตถุประสงค์