เครื่องให้อาหารปลาตามอุปสงค์แบบทุ่นลอยตามหลักนวัตกรรมต้นทุนต่่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา ไกรศรีทุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดงสว่างวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาแบบบูรณาการตามแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ย

คู่อันดับและกราฟ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและกระบวนการทางเทคโนโลยี รวมทั้งผลจากการสำรวจและปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ด้านการจัดการประมงในชุมชน พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากฐานการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนไปปฏิบัติในครัวเรือนมีปัญหาด้านการให้อาหารปลาที่เหมาะสมต่อความต้องการของปลาซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต อัตราการรอดและคุณภาพน้ำในบ่อซีเมนต์ โดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลาตามอุปสงค์แบบทุ่นลอยตามหลักนวัตกรรมต้นทุนต่ำ โดยประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารปลาตามอุปสงค์แบบทุ่นลอยตามหลักนวัตกรรมต้นทุนต่ำ 3 ด้าน คือ ปริมาณอาหารที่ปล่อยจากเครื่อง ผลการให้อาหารปลาตามอุปสงค์และการรับน้ำหนักของทุ่นลอยต่อปริมาตรบรรจุอาหาร ซึ่งเครื่องให้อาหารปลาตามอุปสงค์แบบทุ่นลอยตามหลักนวัตกรรมต้นทุนต่ำปล่อยอาหารจากถังสู่ช่องปล่อยอาหารที่ได้รับแรงกระแทกผ่านแท่งอุปสงค์มีปริมาณอาหารที่ปล่อยจากเครื่องต่อครั้ง เฉลี่ย 2 กรัม วิธีการให้อาหารปลาแบบอุปสงค์ระยะเวลา 3 วัน ไม่มีอาหารเหลือในบ่อแสดงว่าปริมาณอาหารมีความสอดคล้องกับความต้องการและจำนวนของปลาและน้ำมีค่า pH เฉลี่ย 8.21 ซึ่งมีแนวโน้มคงที่และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปลา ส่วนวิธีการให้อาหารแบบมือหว่านระยะเวลา 3 วัน มีอาหารเหลือในบ่อวันที่ 2 และ 3 แสดงว่าปริมาณอาหารไม่สอดคล้องกับความต้องการและจำนวนปลา น้ำมีค่า pH เฉลี่ย 7.50 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปลาและเครื่องให้อาหารปลาตามอุปสงค์แบบทุ่นลอยตามหลักนวัตกรรมต้นทุนต่ำ สามารถบรรจุอาหารได้สูงสุด 5 กิโลกรัม โดยการทรงตัวของเครื่องบนผิวน้ำสมดุล ซึ่งสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรได้ง่ายจากการใช้ประยุกต์เทคโนโลยีอย่างง่ายและนำสู่การต่อยอดเชิงพานิชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง