การพัฒนาสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกเบญจมาศควบคุมจำนวนประชากรของเเมลงก้นกระดกระยะตัวอ่อนบริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา โพธิ์ศรี, ชนัญธิชา ปัญญาสงค์, ปวีณ์กร บุตรเสงี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริตา วรรณะศิลปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานเรื่อง การพัฒนาสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกเบญจมาศควบคุมจำนวนประชากรของเเมลงก้นกระดกระยะตัวอ่อนบริเวณโรงเรียนวิทยาศษสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

การทำโครงงานครั้งนี้เป็นการทำโครงงานสำรวจและทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่มีผลต่อจำนวนประชากรของแมลงก้นกระดกระยะตัวอ่อน เพื่อสกัดสารน้ำมันหอมระเหยจากดอกเบญจมาศ ควบคุมจำนวนประชากรของแมลงก้นกระดกระยะตัวอ่อน เพื่อพัฒนาสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกเบญจมาศ ควบคุมจำนวนประชากรของแมลงก้นกระดกระยะตัวอ่อน บริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงก้นกระดก เพื่อตรวจสอบปัจจัยทางกายภาพและเคมีของสารตกค้างในบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงก้นกระดก โดยให้บรรลุตามสมติฐานดังนี้ สารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกเบญจมาศ สามารถควบคุมจำนวนประชากรของแมลงก้นกระดกระยะตัวอ่อน บริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกได้ โดยไม่มีสารตกค้าง ที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม