การเตรียมน้ำยางโปรตีนต่ำด้วยการเติมเอนไซม์จากถั่วเหลืองและการทดสอบคุณสมบัติของยางโปรตีนต่ำที่ผ่านการขึ้นรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพธีรา จันทรคาต, ญาณิศา ทองเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทรพร ทองเอกแก้ว, ปราณี นุ้ยหนู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพารา คือ วัสดุธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงฉีกขาด ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้คนจำนวนมากมีอาการแพ้หลังจากการใช้งาน อาการแพ้ดังกล่าวเกิดจากโปรตีนที่มีในน้ำยางพารา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ในงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายอันดับแรกคือ ศึกษากระบวนการลดโปรตีนในน้ำยางด้วยการเติมเอนไซม์จากน้ำถั่วเหลือง โดยขั้นตอนการเตรียมน้ำยางโปรตีนต่ำจะทำการเติมเอนไซม์ในน้ำถั่วเหลืองที่มีความสามารถในการย่อยโปรตีน ทำงานร่วมกับยูเรีย และสารลดแรงตึงผิว ตามด้วยการล้างโปรตีนด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ควบคู่กับการปั่นเหวี่ยง 2 - 3 รอบ เพื่อให้ได้น้ำยางโปรตีนต่ำสำหรับนำไปศึกษา จุดมุ่งหมายลำดับสอง คือ ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการขึ้นรูปยางและทดสอบสมบัติของยางโปรตีนต่ำหลังการขึ้นรูปด้วยวิธีวัลคาไนเซชั่นด้วยกำมะถัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับผิวหนังจากยางพาราในทางการแพทย์และเภสัชกรรมในลำดับต่อไป