การเปรียบเทียบผลจากพืชลอยน้ำชนิดต่างๆที่มีต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในน้ำโดยการเปรียบเทียบความเข้มสีของสารละลายไอโอดีนที่ได้จากการทดสอบแป้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิรักษ์ พูลพิพัฒน์, พงศ์เทพ ไชยสารธรากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์