การศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของน้ำมันและวัสดุดูดซับน้ำมันจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อลดปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ำหลังการซักผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์บุญ อุทัยรัตน์, นรมน ลิ่มเถาว์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเกียรติ เกิดล่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมโครพลาสติกเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ถูกกล่าวถึงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีปริมาณของขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่วนมากมักจะถูกจัดการอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้เกิดส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในทะเล และเกิดการสะสมในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งแหล่งของไมโครพลาสติกนั้นล้วนมาจากการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันวันของมนุษย์ โดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้ระบุว่า ไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นไมโครพลาสติกชนิดหนึ่งถูกชะล้างออกจากเสื้อผ้าในระหว่างการซักผ้านั้นถือเป็นต้นทางแหล่งใหญ่ที่สุดโดยมีอัตราส่วน 35% ของไมโครพลาสติกชั้นปฐมภูมิที่ตกค้างในทะเล ซึ่งในปัจจุบันไมโครไฟเบอร์เหล่านี้ก็ยังปะปนอยู่ในน้ำซักผ้า และยังไม่ได้รับการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาและหาแนวทางในการช่วยลดปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ำหลังการซักผ้า โดยใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester : PES) ซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ถูกผลิตมาจากพลาสติกมาเป็นตัวจำลองในการทดลอง เนื่องจากเป็นโครงสร้างหลักของผ้าไมโครไฟเบอร์ (microfiber) และเป็นส่วนประกอบของเสื้อผ้าบางชนิด รวมทั้งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับไมโครไฟเบอร์ คือ คุณสมบัติแบบ hydrophobic ซึ่งสามารถจับตัวได้ดีกับสารไม่มีขั้ว เช่น น้ำมัน จากสมบัติดังกล่าวผู้จัดทำจึงทำการศึกษาชนิดของน้ำมัน อัตราส่วนระหว่างน้ำมันและน้ำหลังการซักผ้า และชนิดของวัสดุดูดซับน้ำมันจากเส้นใยธรรมชาติที่เหมาะสมในการช่วยลดปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ำหลังการซักผ้า เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประดิษฐ์ และพัฒนาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ช่วยลดปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ำหลังการซักผ้าก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในอนาคต