การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตที่เสริมเเรงด้วยเศษเปลือกไข่จากการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา วงค์บุญมา, ภัคจิรา กันยะมี, จีรพัฒน์ ขรวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทย์ เสมอใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์ในการนำพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้มาดัดแปลงเป็นวัสดุสำหรับการก่อสร้างจากการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ โดยมีผงเปลือกไข่ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบและทำหน้าที่เป็นสารเสริมแรงช่วยให้วัสดุมีความแข็งแรงและมีประสิทธิ์ภาพในการกันความร้อนได้ดีขึ้น